strona głównakontaktciekawe linkiwarto przeczytaćmoje publikacjezajęcia dydaktycznegaleria zdjęć


PODSTAWY DYDAKTYKI OGÓLNEJ

CELE PRZEDMIOTU:

 • poznanie i zrozumienie przez studentów procesu kształcenia (nauczania i uczenia się) oraz  uwarunkowań tego procesu,

 • zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami rozwoju i modernizacji procesu kształcenia oraz systemowymi ujęciami dydaktyki,

 • poznanie istoty systemu dydaktycznego jako funkcjonalnej całości z jej elementami, relacjami, procedurami, zasobami i zakłóceniami,

 • poznanie i zrozumienie zadań nauczyciela w organizacji i realizacji procesu kształcenia,

 • wykształcenie postaw wobec zawodu nauczyciela, jego ról społecznych i wychowawczych,

 • rozwijanie i wzbogacanie własnego uczenia się, studiowania i samokształcenia.

 

LITERATURA PRZEDMIOTU:

 • Bruner J.S., Poza dostarczone informacje, Warszawa 1978.

 • Bereźnicki F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2004.

 • Bereźnicki F.: Dydaktyka ogólna w zarysie. Koszalin 1994.

 • Bereźnicki F, Świrko-Pilipczuk J. (red.): Procesy Uczenia się i ich efektywność. Szczecin 2006.

 • Denek K., Bereźnicki F. (red.): Dydaktyka w dobie przemian edukacyjnych. Szczecin 1999.

 • Denek K., Bereźnicki F. (red.): Tendencje w dydaktyce współczesnej. Toruń 2001.

 • Denek K., Bereźnicki F., Świrko-Pilipczuk J. (red.): Przemiany dydaktyki na progu XXI wieku. Szczecin 2000.

 • Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, Poznań 1999.

 • Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, Poznań-Toruń 1994.

 • Fisher R., Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999.

 • Fontana D. Psychologia dla nauczycieli, Poznań 1998.

 • Gagne R.M., Briggs, Wager W.W., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.

 • Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000.

 • Eby J.W., Smutny J.F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, Warszawa 1998.

 • Kawecki I., Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, Kraków 2003.

 • Kruszewski K, Konarzewski K. (red.), Sztuka nauczania, Warszawa 1994.

 • Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, wyd. 10, Warszawa 1994.

 • Mietzel G., Psychologia kształcenia, Gdańsk 2003.

 • Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, wyd. 2, Warszawa 1997.

 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998.

 • Phillips D.C., Soltis J.F., Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdańsk 2003.

 • Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, wyd. 3, Wyd. Naukowe "NOVUM, Płock 2002.

 • Schulz R., Nauczyciel jako innowator, Warszawa 1989.

 • Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1967.

 • Szmidt K.J. (red.), Dydaktyka twórczości. Koncepcje – Problemy – Rozwiązania, Kraków 2003.

 • Włodarski Z., Psychologia uczenia się, Warszawa 1998.

 • Zaczyński W.P., Proces kształcenia, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna pod red. W. Pomykało, Warszawa1993.

Tu znajdziesz wykaz przykładowej literatury dostępnej w Bibliotece Głównej SWPW,
a tu natomiast pomoc w wykonaniu konspektu zajęć.