strona głównakontaktciekawe linkiwarto przeczytaćmoje publikacjezajęcia dydaktycznegaleria zdjęć


Wybrane publikacje:

Rec. Daniel Korzan: Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą. pod redakcją Danuty Elsner, „Kultura i Edukacja” Nr 4 (26), Toruń 1998.

Daniel Korzan: Europejskie Kolegium Pedagogiczne Edukacji Dorosłych i Szkoleń. „Edukacja Otwarta” Nr 1/2 (5/6), Płock 2002 (II).

Daniel Korzan: Polskie uczelnie wyższe w sieci Internet. „Edukacja Otwarta” Nr 1/2 (5/6), Płock 2002 (II). >> czytaj <<

Daniel Korzan: Studium Vilnense. Prace VI Międzynarodowej Konferencji ‘Nauka a jakość życia. Perspektywy i wyzwania III Tysiąclecia’. „Edukacja Otwarta” Nr 1/2 (5/6), Płock 2002 (II). >> czytaj <<

Rec. Daniel Korzan: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego. – Derick de Kerckhove. „Edukacja Otwarta” Nr 1/2 (5/6), Płock 2002 (II).

Rec. Daniel Korzan: Otwarta przestrzeń edukacyjna... „Edukacja Otwarta” Nr 3 (7), Płock 2002 (II).

Daniel Korzan: Wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych. Założenia metodyczne a rzeczywistość pedagogiczna. [w:] Materiały konferencyjne WSP TWP Warszawa 2002. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Sieć Internet w samokształceniu nauczycieli. „Edukacja Otwarta” Nr 4 (8), Płock 2002, s. 235. >> czytaj <<

Sylwia Jaworska – Supeł, Daniel Korzan: Wigilia – czyli świąteczno-noworoczne spotkanie w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. „Edukacja Otwarta” Nr 4 (8), Płock 2002, s. 283.

Rec. Daniel Korzan: Netykieta czyli przykazania dla internautów – Gerard Van der Leun, Thomas Mandel. „Edukacja Otwarta” Nr 4 (8), Płock 2002, s. 301.

Rec. Daniel Korzan: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości – Derrick de Kerckhove. „Edukacja Otwarta”, Płock 2002, s. 303.

Daniel Korzan: Kształcenie ustawiczne – przegląd literatury. „Rocznik Andragogiczny 2002”, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa – Toruń 2003, s. 55. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Ewolucja kształcenia zdalnego. [w:] Zbigniew Paweł Kruszewski, Józef Półturzycki, Eugenia Anna Wesołowska (red.): Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia. Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2003, s. 383 – 401. >> czytaj <<

Rec. Daniel Korzan: Prace VI Międzynarodowej Konferencji „Nauka a jakość życia”. Perspektywy i wyzwania III Tysiąclecia. Studium Vilnense, 2000, vol. 9, nr 2, s.405. „Edukacja Dorosłych“ Nr 2 (39), Warszawa 2003, s. 167.

Daniel Korzan: Seminarium w Płocku „Edukacja kulturalna dorosłych w Polsce i w Niemczech”. „Rocznik Andragogiczny 2003”, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa – Toruń 2004, s. 173.

Daniel Korzan: Europejskie Kolegium Pedagogiczne Edukacji Dorosłych i Szkoleń. „Rocznik Andragogiczny 2003”, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa – Toruń 2004, s. 218. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Konferencja Międzynarodowej Komisji do Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematyki (CIEAEM), Płock 22-28.07.2003. „Rocznik Andragogiczny 2003”, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa – Toruń 2004, s. 254. >> czytaj <<

Daniel Korzan: CIEAEM 55. „Edukacja Otwarta” Nr 02/03/04 (10/11/12), Płock 2003, s. 303. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Edukacja jutra. Sprawozdanie z IX Tatrzańskiego Seminarium Naukowego. „Edukacja Otwarta” Nr 02/03/04 (10/11/12), Płock 2003, s. 321. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Związki międzykulturowe sąsiadujących regionów Polski i Niemiec. Sprawozdanie z polsko-niemieckiego seminarium. „Edukacja Otwarta” Nr 02/03/04 (10/11/12), Płock 2003, s. 331.

Rec. Daniel Korzan: Transforming e-Knowledge – Donald Norris, John Mason, Paul Lefrere. „Edukacja Otwarta” Nr 02/03/04 (10/11/12), Płock 2003, s. 339.

Rec. Daniel Korzan: Zdolności a proces uczenia się – Nicholas J. Mackintosh, Andrew M. Colman. „Edukacja Otwarta” Nr 02/03/04 (10/11/12), Płock 2003, s. 361.

Daniel Korzan: Związki międzykulturowe sąsiadujących regionów Polski i Niemiec. Płock 8.12.2003 – sprawozdanie z polsko-niemieckiego seminarium. „Edukacja Dorosłych” Nr 4 (41), Warszawa 2003, s. 131. >> czytaj <<

Iwona Jankowska, Daniel Korzan: NAUKA A JAKOŚĆ ŻYCIA. Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji. Wilno 24-26 czerwca 2004. „Edukacja Otwarta” Nr 1/2 (13/14), Płock 2004, s. 278.

Rec. Daniel Korzan: Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych – Zbigniew Kruszewski (red.). „Edukacja Otwarta” Nr 1/2 (13/14), Płock 2004, s. 291.

Rec. Daniel Korzan: 701 e-Learning Tips. – Elliott Masie (red.). „Edukacja Otwarta” Nr 1/2 (13/14), Płock 2004, s. 323.

Rec. Daniel Korzan: Edukacja medialna – Janusz Gajda, Stanisław Juszczyk, Bronisław Siemieniecki, Kazimierz Wenta. „Edukacja Otwarta” Nr 1/2 (13/14), Płock 2004, s. 327. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Dorosły e-Uczeń. [w:] Fabiś A. (red.): Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Andragogika jako przedmiot akademicki. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice - Zakopane 2004, s. 219. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Edukacja kulturalna w Płocku – wnioski z badań ilościowych. [w:] Henryk Depta, Józef Półturzycki, Hanna Solarczyk (red.): Edukacja kulturalna dorosłych. Raporty z badań międzykulturowych. Warszawa – Płock 2004. >> czytaj <<

Oprac. Daniel Korzan: Mapa instytucji edukacji kulturalnej w Płocku. [w:] Henryk Depta, Józef Półturzycki, Hanna Solarczyk (red.): Edukacja kulturalna dorosłych. Raporty z badań międzykulturowych. Warszawa – Płock 2004. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Związki międzykulturowe sąsiadujących regionów Polski i Niemiec - sprawozdanie z polsko-niemieckiego seminarium (Płock 8.12.2003). [w:] Henryk Depta, Józef Półturzycki, Hanna Solarczyk (red.): Edukacja kulturalna dorosłych. Raporty z badań międzykulturowych. Warszawa – Płock 2004. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Edukacja telematyczna w opinii studentów kierunku pedagogika. [w:] E. A. Wesołowska (red.): Człowiek i Edukacja. Studia ofiarowane Profesorowi Józefowi Półturzyckiemu... Wyd. Naukowe "NOVUM", Płock 2004. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Sieć Internet w samokształceniu nauczycieli. [w:] Renata Góralska, Józef Półturzycki (red.): Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki. Płock-Toruń 2004. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Infrastruktura dydaktyczna szkolnych pracowni komputerowych - założenia metodyczne a rzeczywistość pedagogiczna. [w:] M. Tanaś (red.): Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym. Wyd. MIKOM, Warszawa 2005, s. 115. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Dydaktyczne uwarunkowania oceny multimedialnych programów komputerowych. Oprogramowanie specjalistyczne. [w:] M. Tanaś (red.): Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym. Wyd. MIKOM, Warszawa 2005, s. 103. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Niektóre kryteria dydaktycznej przydatności multimedialnych programów komputerowych. [w:] F. Bereźnicki, K. Denek, J. Świrko-Pilipczuk (red.): Procesy uczenia się i ich uwarunkowania. Uniwersytet Szczeciński – Instytut Pedagogiki, Agencja Wydawnicza KWADRA, Szczecin 2005, s. 191-198. >> czytaj <<

Daniel Korzan: W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej. „e-mentor” Nr 2 (9), Warszawa (kwiecień) 2005, s. 83.  >> czytaj <<

Daniel Korzan: Edukacja permanentna w świetle dokumentów UNESCO. „e-mentor” Nr 3(10), Warszawa 2005, s. 79-81.  >> czytaj <<

Daniel Korzan: Edukacja ustawiczna w pracach wspólnoty europejskiej. „e-mentor” Nr 4(11), Warszawa październik 2005, s. 74-79.  >> czytaj <<

Daniel Korzan: Cyberprzestrzeń w badaniach pedagogicznych. Blog jako źródło bigraficzne. [w:] A. Fabiś (red.): Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych. Tom II. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice-Zakopane 2005, s. 209-218.  >> czytaj <<

Daniel Korzan: O konieczności kształcenia medialnego przyszłych pedagogów. [w:] J. Piekarski, L. Tomaszewska, E. Wiśniewska (red.): Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku „PEDAGOGIKA”. Tom IV, część II, Płock 2005, s. 719-728. >> czytaj <<

Marzena Brzózka, Daniel Korzan: Czasopiśmiennictwo naukowe płockich uczelni wyższych. [w:] Z. P. Kruszewski, J. Półturzycki (red.): Szkolnictwo wyższe w Płocku na tle tendencji rozwojowych współczesnej edukacji akademickiej. Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2006, s. 75-80. >>czytaj <<

Małgorzata Zajdel-Grabowska, Sylwia Jaworska-Supeł, Daniel Korzan: Unia Europejska w opinii nauczycieli w przeddzień akcesji. „Studium Vilnense A” Vol. 2, Vilnus 2006, s. 81-82.  >> czytaj <<

Daniel Korzan: Komputery i Internet w systemie środków dydaktycznych w ich tradycyjnym znaczeniu. [w:] F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (red.): Procesy uczenia się i ich efektywność. Uniwersytet Szczeciński – Instytut Pedagogiki, Szczecin 2006, s. 287-291. >> czytaj <<

Marzena Brzózka, Daniel Korzan: Obchody 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku i Towarzystwie Naukowym Płockim. [w:] Z. P. Kruszewski, J. Półturzycki (red.): Wielkość – Tradycja – Pamięć. 1798 – 1855 – 2005. Adam Mickiewicz. Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2006, s. 147-159.  >> czytaj <<

Daniel Korzan: Dziecko w cyberprzestrzeni. [w:] M. Bybluk (red.): Dziecko – nowe perspektywy. Materiały z sympozjum naukowego 1 czerwca 2005. Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2006, s.43-50. >> czytaj <<

Daniel Korzan: e-Learning jako forma kształcenia akademickiego, na przykładzie wybranych platform internetowych polskich Uczelni. „Toruńsko-Płockie Studia Dydaktyczne” Tom 19, Wyd. Naukowe NOVUM, Toruń-Płock 2006, s. 125-162.  >> czytaj <<

Daniel Korzan: Komputery i Internet jako specyficzne środowisko integracji procesów uczenia się i wychowania. [w:] Franciszek bereźnicki, Janina Świrko-Pilipczuk (red.): Integracja nauczania i wychowania. Uniwersytet Szczeciński Instytut Pedagogiki, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2007, s. 289-299. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką. [w:] Janina Świrko-Pilipczuk (red.): Dydaktyka i nauki z niż współpracujące. Studia dedykowane Profesorowi Franciszkowi Bereźnickiemu z okazji 70-lecia urodzin i 52-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Wyd. ZAPOL, Szczecin 2007, s. 464-475. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Szkoła przyszłości w wyobrażeniach i opiniach studentów pedagogiki. [w:] Jacek Piekarski, Jolanta Mielczarek, Agnieszka Głowala (red.): Pedagogika. Tom 6. Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee pod hasłem Nauczyciel – zawód czy powołanie. Część II – oblicza nauczycielskiej praktyki – polemiki i dyskusje. „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku”, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2007, s.117-128. >> czytaj <<

Daniel Korzan: Komputerowa edycja i obróbka prac dyplomowych. [w:] Zbigniew Kruszewski (red.): Vademecum metodologiczne studentów Wydziału Pedagogicznego Włodkowica. Wyd. NOVUM, Płock 2008, s. 147-169. >> czytaj <<

 

 

Teksty oddane do druku:

Rec. Daniel Korzan: Techknowlogia.

Daniel Korzan: Dorosły e-Uczeń. Realizator edukacyjnej funkcji Internetu.

Daniel Korzan: Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w dydaktyce przedmiotowej. >> czytaj <<

Ewa Sulkowska, Daniel Korzan: Edukacja dla bezpieczeństwa przyszłych pedagogów i ich uczniów we współczesnym świecie komputerów i Internetu, na przykładzie studiów na Wydziale Pedagogicznym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku>> czytaj <<

Daniel Korzan: Edukacja telematyczna – krok ku nowej jakości życia.  >> czytaj <<

Daniel Korzan, Marzena Stanisławska: Nowoczesna technologia w procesach komunikowania. "Studium Vilnense A" Vol. ??, Vilnus 2007. >> czytaj <<

 

Aby przeczytać wybrane teksty niezbędny jest Adobe Reader - do pobrania: .

By wygodniej i szybciej przeglądać artykuły polecam ściągnięcie ich na dysk (kllikając prawym klawiszem i wybierając opcję "Zapisz element docelowy jako ..." ze wskazaniem miejsca ich zapisania na dysku) i późniejsze otwieranie plików z dysku.